Eyelet

A dainty spring trim.

Eyelet Headband (VFPASTEYHB) $17.00


Eyelet Pony (VFPASTEYPY) $16.90


Eyelet Large Bow (VFPASTEYLB) $20.00


Eyelet Toddler Bow (VFPASTEYTB) $15.30


Tell a friend about Veronica's Favorites...